ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI  FELTÉTELEK 

Hatályban: 2023. szeptember 1-tól/től visszavonásig 

I. IMPRESSZUM 

A vállalkozás adatai 

Név: Voith Rita 

Székhely: 2009 Pilisszentlászló, Tölgyfa utca 9. 

Telephely: 2009 Pilisszentlászló, Tölgyfa utca 9. 

Nyilvántartásba vételi szám: 58475971 

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Adószám: 48191674-1-33 

Az egyéni vállalkozó jelen jogviszonyban kisadózó vállalkozóként jár el. 

Ügyfélfogadás 

Telefonszám: +36 30 434 0310 

Mikor hívható: Bármikor 

Postacím: 2009 Pilisszentlászló, Tölgyfa utca 9. 

E-mail cím: hello@vivalaaviva.hu 

Személyes ügyfélfogadás: nincs 

Egyéb csatornán: Messenger chat, Instagram üzenet, Zoom 

Tárhelyszolgáltató 

Név: Szabó Gábor E.V 

Rövid név: Szabó Gábor E.V 

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi utca 3/D Telephely: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi utca 3/D E-mail cím: szabo.gabor@4brainz.hu 

II. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgy.tv.) 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Eker.tv.) 

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (továbbiakban: Szjt.) 

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: Pp.) 

45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól  (továbbiakban: 45/2014-es Korm. rend.) 

Az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint  a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (továbbiakban: EU rend.) 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és  digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.)  Korm.rendelet (a továbbiakban: 373/2021-es Korm.rend.) 

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

Adásvételi szerződés: Az adásvételi szerződés alapján az Eladó a dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a  vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. A Fgy.tv. fogalommeghatározása szerint – az Fgy.tv.  rendelkezései vonatkozásában – a Ptk. szerinti adásvételi szerződés fogalommeghatározásán túl adásvételi  szerződésnek tekintendő minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik. 

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás. 

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen. 

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes  személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,  ajánlat címzettje. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 3

A békéltető testületi eljárásban fogyasztó – a fentieken túlmenően – az önálló foglalkozásán és gazdasági  tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy,  társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz  vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül. 

Honlap: olyan eszköz, amely távollévők közötti kommunikációt, a távollévők közötti szerződés megkötését  lehetővé teszi. 

Megrendelő: Olyan személy, aki a díj megfizetésére és a szolgáltatás igénybe vételére köteles. 

Online szolgáltatási szerződés: olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak  közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást,  és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy  szolgáltatást. 

Szerződés: Szolgáltató és Megrendelő között jelen Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő  adásvételi szerződés. 

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében  végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény  létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában. 

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a  vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti  vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját. 

Szolgáltató: szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás. 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében –  szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a  címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a  telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz. 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy  szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy  kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt  lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. Digitális szolgáltatás: 

1. a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy 

2. b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót. 

Digitális környezet: a fogyasztó által a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáféréshez vagy annak igénybevételéhez használt hardver, szoftver és hálózati kapcsolat. 

Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat. 

IV. ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA 

A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett –  a jelen ÁSZF, valamint a felületen található, ott közzétett egyéb tájékoztatások határozzák meg.  

Az ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a  teljesítési határidőket, a megrendelési, fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog  gyakorlásának feltételeit. 

A Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.  

A honlapon vagy más elektronikus eszközön keresztül történő megrendeléssel Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF  rendelkezéseit, egyidejűleg tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel jár. 

Az ÁSZF maradéktalanul a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. V. A SZERZŐDÉS NYELVE 

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a(z) magyar nyelv. 

VI. A SZERZŐDÉS IKTATÁSA 

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem kerülnek iktatásra. 

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések utólag nem válnak hozzáférhetővé. 

VII. A SZERZŐDÉS ALAKISÁGA 

A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. VIII. MAGATARTÁSI KÓDEX A Vállalkozás magatartási kódexnek nem veti magát alá. IX. DÍJAK 

A díjak forintban értendők. 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELE

A feltüntetett díjak a Megrendelő által fogyasztói forgalomban fizetendő díjak. 

A díjváltoztatás jogát Szolgáltató fenntartja. 

X. PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

A Fogyasztó az árukkal vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Postacím: 2009 Pilisszentlászló, Tölgyfa utca 9. 

Telefonszám: +36 30 434 0310 

E-mail cím: hello@vivalaaviva.hu 

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással kapcsolatos panaszát, amely a Vállalkozásnak, illetve  a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve  értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. 

A szóbeli panaszt a Vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.  

Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a  Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és  annak másolati példányát – személyesen közölt szóbeli panasz esetén – helyben a fogyasztónak átadni. 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a  jegyzőkönyvet a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó  előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg meg kell küldeni.  

A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás  köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 

Szóbeli panasz esetén egyebekben a Vállalkozás az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni. 

Az írásbeli panaszt a Vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem  rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni  annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg.  

A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles.  

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

a Fogyasztó neve, lakcíme, 

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 

a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb  bizonyítékok jegyzéke, 

a Vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz  azonnali kivizsgálása lehetséges, 

a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás  felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása, 

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a  panasz egyedi azonosítószáma. 

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és  azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával –  annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak  tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti  békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak  arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető  testületi eljárást. 

Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem  rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: 

Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás 

Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint  illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.  

A Vállalkozás felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a  szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének vizsgálatára.  

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre ugyanakkor kiterjed az alábbiakra: 

Ellenőrzi az Fgytv.-ben a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- és fiatalkorúak védelmével, a  fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával,  valamint a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó – békéltető testületi eljárásban fennálló –  kötelezettségével összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt  rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 7

Ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását,  és – ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően  nem rendelkezik – eljár azok megsértése esetén. 

Ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult  ellenőrzi: 

az áru fogyasztók számára való értékesítésére, 

a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, csomagolására, 

a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként  kötelezően megállapított árára, 

a fogyasztói panaszok intézésére, 

a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére, a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá a fogyasztók tájékoztatására 

vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. 

Ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetővé tett  általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszeműség és  tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és  indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt. 

A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalok  fogyasztóvédelmi főosztályai látják el, amelyek elérhetőségei az alábbi linken ismerhetők meg:  http://kormanyhivatal.hu 

Bírósági eljárás 

Ügyfél – ideértve a Fogyasztót és a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelet is – jogosult a jogvitából származó  követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk. rendelkezései szerint, a Pp. által  meghatározott eljárási rend alapján. 

Békéltető testületi eljárás 

A békéltető testületi eljárás előfeltétele, hogy a Fogyasztó megkísérelje a Vállalkozással közvetlenül rendezni a  vitás ügyet. 

Amennyiben a Vállalkozás a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási  helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni. 

Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében  megjelölt békéltető testület az illetékes.  

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. 

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony  és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Vállalkozás  kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A Vállalkozás felhívja a figyelmet arra, hogy Fogyasztó a  békéltető testületi eljárásban nem csupán természetes személy lehet (lásd: fogalom meghatározások) 

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat,  távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára  lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok  változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 

A kérelemnek tartalmaznia kell 

a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 

a fogyasztói jogvitával érintett Vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, 

ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett Vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás  ügy rendezését 

a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte,  közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem  előterjesztésére nem került sor, 

a testület döntésére irányuló indítványt, 

a Fogyasztó aláírását. 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó  bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek  hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. 

Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.  

Ennek keretében fennáll a Vállalkozásnak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési  kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség. 

Amennyiben a Vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet  működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó  igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.  

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel. 

A békéltető testület az iratokat a Fogyasztónak postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó  rendelkezések szerint kézbesíti. A Fogyasztót megilleti az elektronikus kapcsolattartás választásának joga. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ az alábbi linken érhető el:  http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:  

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 

Telefonszám: +36-72/507-154 +36-20/283-3422 

Fax: +36-72/507-152 

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu 

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu  

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. / Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 228 

Telefonszám: +36-76/501-525; +36-70/938-4765 

Fax: +36-76/501-538 

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

Békés Megyei Békéltető Testület 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszám: +36-66/324-976 

Fax: +36-66/324-976 

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.  

Telefonszám:+36-46/501-091;+36-46/501-871 

E-mail: bekeltetes@bokik.hu 

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu 

Budapesti Békéltető Testület 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.  

Telefonszám: +36-1/488-2131 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszám: +36-62/554-250/118 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefonszám: +36-22/510-310 

Fax: +36-22/510-312 

E-mail:  

bekeltetes@fmkik.hu 

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: +36-96/520-217 

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 10

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. / ügyintézés helye: 3025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszám: +36-52/500-710 +36-52/500-745 

Fax: +36-52/500-720 

E-mail: bekelteto@hbkik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. fsz. /postacím: 3300 Eger, Pf. 440 

Telefonszám: +36-36/416-660/105 

E-mail: bekeltetes@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. 

Telefonszám: +36-20/373-2570 

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszám: +36-34/513-010 

Fax: +36-34/316-259 

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu 

Honlap: www.kembekeltetes.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14. 

Telefonszám: +36-32/520-860 

Fax: +36-32/520-862 

E-mail: nkik@nkik.hu 

Honlap: www.nkik.hu www.bekeltetes-nograd-hu 

Pest Megyei Békéltető Testület 

Cím: 1119 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2. 

Telefonszám: +36-1/792-7881 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. 

Telefonszám: +36-82/501-000, +36-82/501-026 

E-mail:  

skik@skik.hu 

Honlap: www.skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszám: +36-42/420-180 

Fax: +36-42/420-180 

E-mail: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.  Telefonszám: +36-74/411-661 +36-30/664-2130 Fax: +36-74/411-456 

E-mail: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltető Testület 

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23. Telefonszám: +36-94/312-356 +36-94/506-645 E-mail: bea@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf. 220 Telefonszám: +36-88/814-121; +36-88/814-111 Fax: +36-88/412-150 

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu 

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu  

Zala Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 

Telefonszám: +36-92/550-513 

Fax: +36-92/550-525 

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 

Honlap: www.bekelteteszala.hu 

Online vitarendezési platform 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 11

Az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform rendeltetése, hogy az EU-tagországok,  valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein fogyasztói, illetve kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk  vagy szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos jogvitáikat. 

Az online vitarendezési (OVR) platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem, a segítségével panaszát  elküldheti egy jóváhagyott vitarendezési testületnek. 

A vitarendezési testület egy pártatlan szervezet vagy magánszemély, aki a fogyasztók és a kereskedők közötti viták  rendezésében nyújt segítséget. Ezt a folyamatot nevezzük alternatív vitarendezési eljárásnak, amely általában  gyorsabb és olcsóbb, mint a bírósági pereskedés. 

Az OVR platformon kizárólag a nemzeti kormányok által különböző minőségi szempontok – igazságosság,  átláthatóság, hatékonyság és elérhetőség – alapján jóváhagyott vitarendezési testületeket lehet igénybe venni. 

Az online vitarendezési platform ide kattintva érhető elő: Online vitarendezési platform A platform használatának feltétele, hogy a Megrendelő és a Kereskedő – jelen esetben a Szolgáltató – lakhelye,  illetve székhelye az Unióban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben legyen. 

Panasz akkor tehető, ha: 

A Megrendelő valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él. A Szolgáltató székhelye valamelyik uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben van. A Megrendelő panasza olyan szolgáltatással kapcsolatos, melyet online vásárolt. 

Ismeri a Szolgáltató e-mail-címét. 

Már kapcsolatba lépett a Szolgáltatóval a panasza miatt. 

Első alkalommal próbálja bíróságon kívül rendezni jogvitáját a Szolgáltatóval. 

A Szolgáltató ebben az ügyben nem perelte be korábban. 

Miután a Szolgáltató beleegyezett abba, hogy a vitarendezési eljárás keretében kerüljön sor a panasz kezelésére, a  Feleknek 30 napon belül megállapodásra kell jutniuk arról, hogy melyik vitarendezési testületet fogják felkérni a  panasz kivizsgálására. 

A panasza a közösen kiválasztott vitarendezési testület elé kerül. 

A platform értesítést küld a Megrendelőnek, ha a vitarendezési testület kezelni tudja az ügyét és eredményre jut. Ha a vitarendezési testület nem tudja kezelni a panaszt, arról indoklással együtt szintén értesítést kap. 

XI. SZERZŐI JOGOK 

XII. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

XIII. AZ ÁRUK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS 

Az áruk lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél, illetve szolgáltatásoknál szereplő leírásokban kerül sor tájékoztatás nyújtására. 

Az adatok tájékoztató jellegűek. 

A képek illusztrációk 

A felületen csak a készleten lévő áruk kerülnek feltüntetésre. XIV. AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA – FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT 

A megrendelés folyamata során, a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetőség van a megadott adatok módosítására. 

Az űrlap kitöltésének befejezése előtt, annak elküldését megelőzően van lehetőség a bevitt adatok módosítására.  Az űrlap elküldését követően az I. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén van lehetőség jelzéssel élni. Kiemelendő, hogy Megrendelő felelőssége az, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre.  A megadott adatok alapján kerül sor a számlázásra, a teljesítésre. 

Megrendelő megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul  megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Megrendelőre hárítani. A pontatlan adatbevitel alapján  történő teljesítésért felelősségét kizárja.  

A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége az ajánlat kézbesítésének hiányát  eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

XV. ELJÁRÁS HIBÁS DÍJ ESETÉN 

A megrendelések egyedi jellegére tekintettel jellemzően egyedi árajánlat készül, annak feltüntetésére a felületen  nem kerül sor. Amennyiben mégis feltüntetésre kerülne… 

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás díj szerepel a honlapon.  

A kereskedelmi gyakorlat megítélése során egy olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen  tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve az  adott kereskedelmi gyakorlat, illetve áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Így egy átlagfogyasztó  számára nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy ha például adott árunál 0 Ft-os vagy 1 Ft-os díj szerepel, az hibás.  Hasonlóan nyilvánvaló az díjfeltüntetés hibás jellege a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen  feltüntető ár. (Pl.: az eredeti díj: 1000 Ft, a kedvezmény mértéke: 50 %, ám fizetendő díjként 100 Ft szerepel.) 

Hibás díj esetén a megrendelést – vagyis a Megrendelő ajánlatát – a hibás áron nem áll Szolgáltató módjában  elfogadni, és nem köteles a szolgáltatást hibás díjon értékesíteni.  

Hibás díjon történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés Megrendelő és Szolgáltató között.  

Hibás díjon történő Megrendelő általi ajánlattétel – megrendelés – esetén a Szolgáltató felhívja a Megrendelő  figyelmét a helyes díjra, és felajánlhatja a helyes díjon történő szerződéskötést.  

Megrendelő a hibás díj helyett a Szolgáltató által közölt helyes díjon nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést  kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között. 

XVI. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA 

Megrendelő a(z) hello@vivalaaviva.hu alatt található űrlapon keresztül léphet kapcsolatba az Eladóval. 

A szolgáltatás kiválasztását követően a vállalkozás 48 órán belül e-mailt küld a Megrendelőnek, amelyhez  – pdf formátumban – csatolja jelen ÁSZF-et, az adatvédelmi tájékoztatót, és felhívja a figyelmet arra, hogy megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után. 

Ezen e-mailben Szolgáltató tájékoztatást nyújt a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, a díjfizetés módjáról. Amennyiben a számlázáshoz szükséges adatok nem, vagy nem teljeskörűen ismertek, annak bekéréséről is gondoskodik. 

A szolgáltatás igénybevételének előfeltétele jelen ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató Megrendelő általi kifejezett elfogadása. 

Magánszemély Vevőnek az alábbi adatokat kell megadnia: Számlázási név, Számlázási cím, E-mail cím Vevő jelezheti, ha vállalkozásként kíván vásárolni. Ebben az esetben közölnie kell az adószámát is. Vevő az alábbi fizetési módok közül választhat: Készpénzzel a helyszínen 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 

Megrendelőnek bármilyen időpontban lehetősége van arra, hogy felvegye a kapcsolatot a Szolgáltatóval. 

Szolgáltató legkésőbb a Megrendelő megkeresését követő 48 órán belül e-mail útján felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel. Ennek elmaradása esetén megszűnik az ajánlati kötöttség. 

A szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre. 

XVII. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

A teljesítés határideje – az áru jellegére tekintettel – a Felek közötti egyeztetés alapján kerül meghatározásra. 

XVIII. JOGFENNTARTÁS, TULAJDONOSI KIKÖTÉS 

Előfordulhat, hogy a felületen szereplő szolgáltatások nyújtása időközben megszűnik. Erre tekintettel a Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. 

Részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel való egyeztetést követően kerülhet sor. A szolgáltatás díjának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg 5 munkanapon belül. 

XIX. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL 

Fogyasztónak – a Ptk. szerint – csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró  természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal. 

A Fogyasztót a 45/2014-es Korm. rendelet alapján megilleti az indoklás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási  jogát 

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14  napon belül gyakorolhatja. 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a  szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az  ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. 

Ha a szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítést megkezdését követően gyakorolja a Fogyasztó e  jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.  

Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása 

A Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletben biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy  a honlapról is elérhető – jelen ÁSZF végén található – nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. 

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.  A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A  határidő 14 nap. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. 

A Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón  visszaigazolni.  

A Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén 

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége 

Ha a Fogyasztó a 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az  elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként  megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket.  

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja 

A 45/2014-es Korm. rendeletnek megfelelő elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a  Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.  

A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a  Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.  

A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő  késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli. 

A Fogyasztó kötelezettségei elállás esetén 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható 

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben: 

1. 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően,  ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a  fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát  elveszíti; 

2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által  nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges  ingadozásától függ; 

3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett  kérésre állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére  szabtak; 

4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az  átadást az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más  termékkel; 

7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem  befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés  megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított  harmincadik napot követően kerül sor; 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi  fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele  tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében; az előfizetéses szerződések kivételével; 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló  szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötötték  ki; 

13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó  kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével  egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszít  az elállás jogát. 

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a fentiek alapján a szolgáltatás egészének teljesítését követően a  Fogyasztó elállási jogával nem élhet akkor sem, ha a szolgáltatás megrendelése és a szolgáltatás igénybevétele  között kevesebb, mint 14 nap telt el.  

XX. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ – KELLÉKSZAVATOSSÁG 

Hibás teljesítés 

A Szolgáltató – mint kötelezett – hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 

Mentesülés a hibás teljesítés alól 

Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a jogosult – vagyis a Megrendelő – a hibát a szerződéskötéskor ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

Hibás teljesítés miatti vélelem 

Fogyasztó és Vállalkozás – Szolgáltató – közötti szerződés esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha ez a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 

Kellékszavatosság 

Olyan szerződés alapján, amelyben a Felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett – vagyis a Szolgáltató – a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. 

Kellékszavatossági igények 

A Jogosult – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 1. Kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. 

2. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát – ide nem értve a következő bekezdésben részletezett eseteket – a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a Jogosult érdekeit kímélve – nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt. 

  

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, amelynek költségét köteles a kötelezettnek megfizetni. Jogosult nem köteles az áttérés költségét a kötelezettnek megfizetni, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

A hiba közlése 

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. 

Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. 

A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. 

A kellékszavatossági igény elévülése 

A Jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. 

Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. 

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. 

A kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részre a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. 

Költségviselés 

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Kötelezettet terhelik. DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA, DIGITÁLIS 

TARTALMAK SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RÉSZLETSZABÁLYOK 

Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A személyes adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva. 

A felületen keresztül digitális szolgáltatás nyújtása, digitális tartalom szolgáltatása történik, amelyre az alábbi speciális részletszabályok vonatkoznak: 

A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie az alábbi követelményeknek: 

– meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel; 

– alkalmasnak kell lennie a Fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a Fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a Vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a Vállalkozás elfogadott; 

– rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –; és 

– biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket. 

– alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír; 

– rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében –, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a Vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését; 

– rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást –; és 

– meg kell felelnie a Vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának. 

A Vállalkozás hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy 

1. a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Vállalkozás végezte el, vagy a Vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy 

2. b) az üzembe helyezést a Fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye. 

Kellékszavatosság 

Fontos kiemelni, hogy a Fogyasztó és Vállalkozás közötti digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással nem javíthatja ki azt. 

Szerződésszerű teljesítés 

A Vállalkozás a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a Fogyasztónak szolgáltatja, illetve nyújtja. 

A felek eltérő megállapodásának hiányában a Vállalkozás a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem nélkül szolgáltatja a Fogyasztónak a digitális tartalmat vagy nyújtja a digitális szolgáltatást, a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban. 

A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha 

1. a) a digitális tartalom vagy – az ahhoz való hozzáféréshez szükséges vagy annak letöltésére alkalmas – bármely megoldás a Fogyasztóhoz, illetve a Fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszközre került; vagy 

2. b) a digitális szolgáltatás hozzáférhetővé vált a Fogyasztó számára, illetve hozzáférhetővé vált a Fogyasztó által e célból kiválasztott fizikai vagy virtuális eszköz részére. 

Digitális tartalom szolgáltatása vagy digitális szolgáltatás nyújtása esetén a Vállalkozásnak biztosítania kell, hogy a Fogyasztó értesítést kapjon a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is –, amelyek a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint megkapja azokat. 

A Vállalkozás a frissítés elérhetővé tételét 

1. a) a digitális tartalom szolgáltatásának vagy digitális szolgáltatás nyújtásának a szerződés szerinti időtartama alatt biztosítja, ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik; vagy 

2. b) a Fogyasztó által észszerűen elvárható ideig biztosítja, figyelembe véve a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás típusát, célját, a szerződéskötés körülményeit és a szerződés rendelkezéseit, valamint az érintett felek irányadó szokásait és gyakorlatait, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik. 

Ha a szerződés alapján a digitális tartalom szolgáltatása, illetve a digitális szolgáltatás nyújtása meghatározott időtartamon keresztül folyamatosan történik, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében a teljesítés szerződésszerűségét a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. 

Ha a Fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a Vállalkozás nem felel a szolgáltatás hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy 

1. a) a Vállalkozás tájékoztatta a Fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés Fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és 

2. b) a frissítés Fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés Fogyasztó általi helytelen telepítése  nem a Vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be. 

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a Fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás valamely konkrét tulajdonsága eltér a fenti követelményektől, és a szerződés megkötésekor a Fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta. 

Hibás teljesítés 

A Vállalkozás hibásan teljesít, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája a Fogyasztó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy 

1. a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a Vállalkozás végezte el, vagy az integrálást a Vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték; vagy 

2. b) a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a Fogyasztónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást a Vállalkozás által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták. 

Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, a Vállalkozás azért a hibáért felel – ideértve a szerződésszerűség fenntartásához szükséges frissítéseket és biztonsági frissítéseket is –, amely a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása esetén a teljesítés időpontjában fennáll. 

Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Vállalkozás felel a digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik felismerhetővé. 

A Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására a fentiekkel összhangban került sor. 

Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. 

Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt. 

Nem teljesít hibásan a Vállalkozás, ha bizonyítja, hogy a Fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a Fogyasztót. 

A Fogyasztó köteles együttműködni a Vállalkozással annak érdekében, hogy a Vállalkozás – a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a Fogyasztó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával – meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a Fogyasztó digitális környezete. Ha a Fogyasztó nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének, miután a Vállalkozás e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy 

1. a) a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy 2. b) a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű. 

Kellékszavatossági igények 

A Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést megszüntetni, ha 

1. a) a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Vállalkozásnak aránytalan többletköltséget eredményezne; 2. b) a Vállalkozás – miszerint a Fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel köteles a teljesítést a hiba Fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni – kötelezettségének nem tett eleget; 

3. c) ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét; 

4. d) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy 

5. e) a Vállalkozás nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni. 

A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a Vállalkozás – a Fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba Fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni. 

A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Vállalkozás megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját. 

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével. 

Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű. 

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. 

Ha a Vállalkozás digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal, a Fogyasztó pedig kizárólag személyes adatokat szolgáltat, vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalja a Vállalkozás részére, a Fogyasztó jelentéktelen hiba fennállása esetén is jogosult a szerződést megszüntetni, azonban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását nem igényelheti. 

A Fogyasztó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható. 

Ha a Vállalkozás kötelezettségének – amely az indokolatlan késedelem nélküli, legfrissebb verzióban történő szolgáltatást jelenti – nem tesz eleget, a Fogyasztó köteles a Vállalkozást felhívni a teljesítésre. Ha a Fogyasztó felhívása ellenére a Vállalkozás a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a Fogyasztó megszüntetheti a szerződést. 

A Fogyasztó a Vállalkozás teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha 

1. a) a Vállalkozás a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy 

2. b) a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Fogyasztó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Vállalkozás ezt elmulasztja. 

A Vállalkozás kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén 

A szerződés megszüntetése esetén a Vállalkozás köteles visszatéríteni a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. 

Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a fogyasztó által előre megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a szerződés hátralévő időtartamára járt volna. 

Ha a Fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles teljesíteni visszatérítési kötelezettségét. 

A Vállalkozás a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. 

A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

A visszatérítéssel kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik. 

A Fogyasztó jogosult a digitális tartalmakat térítésmentesen, korlátozásmentesen, észszerű időn belül, általánosan használt és számítástechnikai úton beolvasható adatformátumban lehívni. 

A szerződés megszüntetése esetén a Vállalkozás megakadályozhatja, hogy a Fogyasztó tovább használja a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, így különösen – az előző szakaszban foglaltak sérelme nélkül – a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a Fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja a Fogyasztó felhasználói fiókját. A fiók letiltása nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy saját személyes adatának minősülő tartalomról másolatot kérjen a Vállalkozástól, amelynek erre észszerű időn belül lehetőséget kell biztosítania a Fogyasztó részére. 

A Fogyasztó kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén 

A szerződés megszüntetése esetén a Fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik személy számára. 

Ha a digitális tartalom szolgáltatása fizikai adathordozón történt, a Fogyasztó a Vállalkozásnak a megszüntetésről való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül közölt kérésére, a Vállalkozás költségére köteles a fizikai adathordozót késedelem nélkül visszaszolgáltatni. 

A Fogyasztó a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a szerződés megszüntetését megelőző időszakra vonatkozó használatáért a szerződésszerűen teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles fizetni. 

A digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás módosítása 

Ha a szerződés arról rendelkezik, hogy a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására vagy hozzáférhetővé tételére a szerződésben meghatározott időtartam alatt kerül sor, a Vállalkozás akkor módosíthatja a digitális tartalmat vagy szolgáltatást a szerződésszerű teljesítés e rendelet szerinti követelményeit meghaladóan, ha 

1. a) ez a szerződés megfelelő indokot is megjelölő rendelkezésén alapul; 

2. b) a módosítással kapcsolatban a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli; 

3. c) a Fogyasztót világos és közérthető módon tájékoztatták a módosításról; és 

4. d) a következő szakaszban meghatározott esetben a módosítást megelőzően a Vállalkozás észszerű időben, tartós adathordozón tájékoztatja a Fogyasztót a módosítás jellemzőiről és idejéről, a megszüntetési jog gyakorlásának lehetőségéről, valamint arról, ha a Fogyasztónak lehetősége van a módosítás mellőzését kérni. 

A Fogyasztó jogosult ezen tájékoztatás kézhezvételétől vagy a szerződés módosításától számított harminc napon belül a szerződést díjmentesen megszüntetni, ha a szerződés megváltozott feltételekkel történő teljesítése hátrányosan érinti a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáférését, illetve annak használatát, kivéve, ha a módosítás hátrányos hatása csekély mértékű. 

A fentiek nem alkalmazhatók, ha a Vállalkozás biztosítja a Fogyasztó számára, hogy többletköltség nélkül megtartsa a módosítás nélküli digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást, feltéve, hogy a teljesítés a módosítás nélkül is szerződésszerű marad. 

XXI. ÉRVÉNYESSÉG 

Jelen ÁSZF 2023. szeptember 1-án/én lép hatályba, és visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF egyes rendelkezéseit módosítsa. Szolgáltató az esetleges módosításokról Megrendelők számára tájékoztatást nyújt. Nyilatkozat-minta elálláshoz Címzett: Voith Rita (postacím: 2009 Pilisszentlászló, Tölgyfa utca 9., e-mail: hello@vivalaaviva.hu) 

Alulírott………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás/ok megrendelésére irányuló szerződés tekintetében: 

……………………………………………………………………………………………………. 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………………………. 

A fogyasztó neve, címe: ………………………………………………………………………………………………………….. 

A a szolgáltatás előre kifizetett díját az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételár banki átutalással kerüljön visszautalásra): 

………………………………………………………………………………………………………. 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

………………………………………………………………………………… 

Kelt:………………………………….