ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

hatályban: 2023. szeptember 1-tól/től visszavonásig


Jelen tájékoztató célja, hogy az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét átlássa és az kapcsolatban biztosított jogai világosan érthetőek legyenek számára.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

1. Személyes adat: személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható
élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos sze azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek.


 1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdez továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.


 2. Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha
  őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentáli gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.


 3. Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.


 4. Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.


 5. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok keze felhatalmazást kaptak.


 6. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek minősül-e.


 7. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.


 8. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezel
  személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


Adatkezelő

Adatkezelő neve: Voith Rita
Adatkezelő elérhetősége: 2009 Pilisszentlászló, Tölgyfa utca 9.

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kötelezett.

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés: Az Érintett beazonosítása, kapcsolatfelvétel az Érintettel Az Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. Az Érintett neve, Érintett e- mail címe, érintett telefonszáma, Érintett címe, Érintett közösségi média profilja (a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás módjától függően) A kapcsolat időtartamáig. A szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos adatkezelés: A szolgáltatás Megrendelőjének beazonosítása, kapcsolattartás a Megrendelővel. Szerződéses kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.t. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok, jellemzően Megrendelő neve, Megrendelő e- mailcíme, Megrendelő telefonszáma, Megrendelő közösségi média profilja A megrendeléssel létrejött szerződés megkötésétől számított 5 év, /Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6.22. § (1)/, tekintettel arra, hogy a polgári jogi követelések 5 év alatt évülnek el.

Számlázási tevékenység: Számla szabályszerű kiállítása, számviteli bizonylatok megőrzése

Jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.

Számlázási név, számlázási cím, nem magánszemély érintett esetén adószám, e- mailcím (e-számla esetén, vagy ha a számlát e-mailben küldik), vételár, a teljesítés napja

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig /a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.)166. § (6) bekezdés figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdésére/


A Megrendelővel/Vevővel történő kapcsolattartás: Adásvétellel kapcsolatos tájékoztatás és a jövőben elérhető ajánlatokról szóló tájékoztatás Jogos érdek GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont. Megrendelő/Vevő kapcsolattartás céljára megadott adatai A Megrendelővel/Vevővel kötött szerződés fennállásáig vagy az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok, rendezvénymeghívókküldésének az érintett általimegtiltásáig, azaz a GDPR 21.cikk (2)-(3) szerinti tiltakozásijog gyakorlásáig. (Amelyikkorábbi.) Hírlevél küldése: Tartalommarketing, promóciós ajánlatok kuponok, rendezvénymeghívók küldése Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. Feliratkozó neve, e-mail címe Érintett törlési kérelméig Közösségépítés közösségi média felületeken Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. (Az érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.) Érintett nyilvános profiladatai Érintett leiratkozásáig Workshopok rendezésével kapcsolatos adatkezelés. Résztvevő érintettek adatainak kezelése. Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. (Érintett a hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja.) Érintett neve (Kiskorú érintett adatainak kezeléséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges), Érintett e- mailcíme, Érintett telefonszáma Érintett törlési kérelméig Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos egészségügyi adatok kezelése: Az Érintett számára teljeskörű szolgáltatás nyújtása; Érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. Az Érintett vagy érintett törvényes képviselője által rendelkezésre bocsátott egészségügyi adatok. (Jellemzően: Testsúly, testmagasság, korábbi betegségek, korábbi kezelések, szedett gyógyszerek, allergiák és egyéb lényeges adatok.) A szolgáltatás igénybevételének utolsó napjáig vagy Érintett (vagy Érintett törvényes képviselője) törlési kérelmééig. (Amelyik korábbi.)


I. CÍMZETTEK (TOVÁBBI ADATKEZELŐK ÉS ADATFELDOLGOZÓK)


Adatkezelő egyes feladatok ellátása érdekében külső Adatfeldolgozókat (Címzetteket) vesz igénybe.


TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS (A weboldal működésének biztosítása, a weboldal használata közben keletkezet adatok tárolása)
Adatfeldolgozó: Szabó Gábor E.V (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi utca 3/D, szabo.gabor@4brainz.hu)


Adatfeldolgozó igénybe vételére a weboldal elérhetővé tételéhez, megfelelő működtetése érdekében van szükség. Az adatfeldolgozó az adatok tárolását végzi. Az adattárolás helye az adatfeldolgozó szervere.


SZÁMLÁZÁSI SZOLGÁLTATÁS (Számla szabályszerű kiállítása)


Adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) (székhely: Elérhetőség:1031 Budapest, Záhony utca 7., e-mail cím: dpo@kboss.hu)


Adatfeldolgozó igénybevételére a számla szabályszerű kiállításának és NAV felé történő továbbításának érdekében kerül sor. Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: számlázási név, lakcím/székhely, adószám, e-mail-cím (amennyiben az a számlán szerepel)


E-MAILEK FOGADÁSA, KÜLDÉSE
Adatfeldolgozó: Google Inc. (székhely: Mountain View, California, USA 2. )


ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ


Adatfeldolgozó: Messenger (Facebook) Meta Platforms Inc. (székhely: Menlo Park, California, USA)


Adatfeldolgozó: Zoom Video Communications Inc. (székhely: 55 Almaden Blvd, Suite 600 San Jose, CA 95113)


Adatfeldolgozó: Instagram üzenet Meta Platforms Inc. (székhely: Menlo Park, California, USA)


Adatfeldolgozó: TikTok Technology Limited (székhely: 10. Earlsfort Terrace Dublin, D02 T380 Ireland)


Az Az Adatfeldolgozó igénybe vételére videóhívás, üzenetküldés érdekében kerül sor. Az üzenetküldés sorá adatközlő a nevén kívül egyéb, általa önkéntesen, eseti jelleggel megadott személyes adathoz is juthat.


HÍRLEVELEK KÜLDÉSE
Adatfeldolgozó: Hubspot Inc (székhely: Cambridge Massachusetts, USA)
Az Adatfeldolgozó az alábbi adatokhoz fér hozzá: feliratkozó neve, feliratkozó e-mail címe. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON VALÓ MEGJELENÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
Adatfeldolgozó: Facebook Meta Platforms Inc. (székhely: Menlo Park, California, USA )

Adatfeldolgozó: Instagram Meta Platforms Inc. (székhely: Menlo Park, California, USA) Adatfeldolgozó: TikTok Technology Limited (székhely: 10. Earlsfort Terrace Dublin, D02 T380 Ireland)


Az Adatfeldolgozó igénybe vételére az adatközlő nyilvános profiljához, – így a nyilvánosan megadott nevéhez és egyéb adataihoz – nyilvánosan tett kommentjéhez, megosztásaihoz és egy egyéb reakcióihoz való hozzáférés, továbbá a közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés érdekében kerül sor. A közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés során adatközlő a nevén kívül egyéb, általa önkéntesen, eseti jelleggel megadott személyes adathoz is közölhet.


II. ADATTOVÁBBÍTÁS MEGVALÓSULÁSA HARMADIK ORSZÁGBA:


Adattovábbítás harmadik országba nem történik.


III. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFLIALKOTÁS


az oldalon nem történik.


IV. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:


Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának véde Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és sz intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb ada titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arány intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal védi.


V. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:


Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Érintett az adatairól bármiko tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozá egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.


Az Adatkezelő különösen az alábbiakra hívja fel az Érintett figyelmét:


Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, va amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


1.) TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG:
Amennyiben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatot kezel, az Adatkezelő köteles Érintettnek tájékoztatást nyújtani – az Érintett erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén aaz Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól
és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Érintett az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Az Adatkezelő e tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Érintett rendelkezésre bocsátásával adja meg.


2.) HOZZÁFÉRÉSI JOG:
Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz
és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Érintett kérése esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésér bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Érintett másként kéri. A másola igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.


3.) HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG:
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érinte vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


4.) TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG:


Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes ada indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Érintett kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból


a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötele teljesítéséhez törölni kell. A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges: véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;


c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


5.) AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG:
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználás korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés Érintett által kért korlátozásának feloldása esetén az Adatkeze Érintettet előzetesen tájékoztatja.


6.) TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:
Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, va amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


VI. PANASZTÉTELI JOG:


Érintett jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatós (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bíró

jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (Cím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11, levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Weboldal: http://naih.hu/)


VII. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:


Adatkezelő egyebekben tájékoztatja az érintetteket, hogy a honlapon cookie-kat, más néven sütiket használ. A sütik olyan file-ok, amelyek információt tárolnak az érintett webes böngészőjében. A süti a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és személyre szabott tartalmat kapnak. A kényelmesebbé teszik a böngészést. A sütik segítségével a weboldalak üzemeltetői anonim statisztikákat készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. A legtöbb süti nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek. A honlapok az alábbi fajtájú sütiket használhatják: Ideiglenes sütik, melyek addig maradnak az érintett eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt. Állandó sütik, melyek az érintett webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Érintett nem törli.


Harmadik féltől származó sütik, melyeket harmadik fél helyez el az érintettnél. (pl. Google Analitycs). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.


A sütik az alábbiak szerint is csoportosíthatók:
a) Elengedhetetlen munkamenet sütik: Használatuk elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.


b.) Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik: Ezek segítenek abban, hogy Adatkezelő megkülönböztethesse weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a honlapon. Nem gyűjtenek érintettet azonosítani képes információkat, hiszen az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.


c.) Funkcionális sütik: E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg érintett a honlapot, vagy az általa korábban megadott, és tárolni kért adatait. Ezek a sütik nem követik nyomon az érintett más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket érintett megosztott.


d.) Célzott vagy reklám sütik: Ezek segítségével a honlap az érintett érdeklődési körének leginkább megfelelő információt tud nyújtani. Ehhez az érintett kifejezett belegyezése szükséges, hiszen ezek a sütik részl információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. Jelen honlap az IP címet, a látogatás időpontját, a látogatott oldalt, a látogató országát, a böngésző verziószámát és az operációs rendszer típusát rögzíti analitikai biztonsági okokból kifolyólag. Erre a jogos érdekek érvényesítése, megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtá érdekében, illetve analitikai okokból van szükség.


Adatkezelő a sütiket az Eker tv., az Info tv. és a GDPR előírásainak megfelelően használja.


Azon honlapoknak, – így az Adatkezelő által üzemeltetett weblapnak – melyek az Európai Unión belül működnek, a sütik használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásáho felhasználók hozzájárulását kell kérniük. A sütiket a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor sütit küld az eszközre.
Fontos hangsúlyozni azonban, hogy e fájlok letiltása vagy korlátozása ronthatja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkcionalitásában is. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállítások érdekében Adatkezelő kéri, hogy érintett használja keresője “Segítség” vagy „Súgó” menüjét, illetve kattintson az alább esetében releváns linkre:


Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage- cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-yourprivacy/cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en


Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito


IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK:
Az adatkezelési tájékoztató elkészítésénél az alábbi jogszabályokat vettük különös tekintettel figyelembe:


Az Európai Parlement és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényt („Infotv.)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összef szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
a számvitelről 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)


A tájékoztató összeállításánál figyelembe vettük továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabads Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásait.